ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление

Вътрешен одитор на стандартизирана система за управление

Обучение за вътрешен одитор на стандартизирани ситеми за управление, запознава с изискванията на стандарът ISO 19011:2011, дава насоки и указания за изършване на вътрешен одит на стандартизирани системи за управлвние. За да функционира ефективно една система за упраление, тя трябва да бъда проверявана, периодично, и това се изпълнява от специално обучени лица във фирмата/организацията. Те трябва да познават изискаванията на стандарта и да умеят да го прилагат.

Целта на обучението за Вътрешни одитори е запознаване с указанията за одит на стандарт ISO 19011:2011 и с практиките на одитиране за провеждане на вътрешни одити, клиентски одити и приемане на одити в ролята на одитирани.

В хода на обучението се представят базовите принципи и практическите указания на стандарта за организация, методи на одитиране и документиране при проверка за действието на стандартизирана или друг тип система за управление. Обръща се внимание на възможни лоши практики и се дават препоръки за съобразяване с конкретни ситуации при изпълнение на одит,

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Регистрация за публично обучение

Запитване за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите