1. Програма и покани – Актуалните дати за семинарите, местата на които се провеждат, цените и преподавателите са тези, които са обявени на сайта на „Алфа Куолити“.

  „Алфа Куолити“ си запазва право (ако се наложи) да смени един преподавател с друг без да уведомява участниците. 

  При промени на дати или място на провеждане „Алфа Колити“ уведомява всички заявили участие в семинара. Поканите са актуални към момента на изпращането им. Впоследствие  актуална информация може да се получи от сайта, по телефон или e-mail.

 2. Заявяване на участие се извършва след изпращане на попълнена заявка за участие в обучение както чрез съответните електронни заявки

  „Алфа Куолити“ поема задължение за защита на личните данни на участниците. Данните се ползват за комуникация по повод на обученията, за организационно-технически цели, за издаване на удостоверения и фактури.

 3. Запазване на място се извършва чрез заплащане таксата за обучение по банков път, като посочената в заявката, в сайта или в проформа фактурата сума се превежда по посочената в същия документ банкова сметка.

  „Алфа Куолити“ няма ангажимент да запази местата на заявителите, които не са заплатили обучението. Ако към момента на заплащането не са останали свободни места за конкретно заявените дати, заявилият участие няма да бъде включен в обучаемата група. В този случай по договаряне, организаторът връща на заявителя заплатената сума или го включва в групата за следващ семинар със същата тема.

 4. Отстъпките в цените са тези, които са обявени в статията за конкретното обучение в сайта на „Алфа Куолити"

 5. Дневното разписание на учебното време и това на почивките е фиксирано за всяко обучение. От сайта и поканите е видно какъв е началният и крайният час за всяко обучение. 

  Курсистите са длъжни да присъстват ефективно по време на учебните занятия. Отсъствието от дори едно занятие е достатъчно основание за отказване на удостоверение.

 6. Кетърингът е този, който е обявен в статията за конкретното обучение в сайта на „Алфа Куолити“, като кафе паузите може да са осигурени от „Алфа Куолити“ или от външен изпълнител. Ако услугата е предоставена от външен изпълнител (например, хотел), той изцяло и самостоятелно отговаря за качеството и безопасността на напитките и храните. При специални изисквания към храната (диабетици, вегетарианци), това трябва да бъде заявено паралелно със заявяването на участие.

 7. Удостоверенията, като видове, са предварително обявени в статията за конкретното обучение в сайта на „Алфа Куолити“. Те съдържат данни за посетеното обучение и личните данни на участниците така, както са подадени в заявката. Връчват се лично в края на семинара на всеки участник. Удостоверенията на чужд език се заплащат по 50 лева, отделно ДДС.

 8. Командировъчни заповеди могат да бъдат заверени на място от „Алфа Куолити“ или от домакина на обучението.

 9. Фактурите се предават лично на представителите на фирмите участници заедно с удостоверенията.

 10. Списък на участниците и техните данни за контакт се изпраща до всички участници в конкретното обучение. Всеки, който не желае неговите данни за контакт да ги има в този списък, трябва да уведоми „Алфа Куолити“.

 11. Слайдовете за мултимедия и всички други учебно-демонстрационни материали са запазена собственост на „Алфа Куолити“ и не се раздават нито по време, нито след обучението, освен ако техни копия не са включени в тетрадка за водене на учебни записки. Възможно е, на база на отделно договаряне, някои от тези материали да бъдат закупени за временно или постоянно ползване.

 12. Мобилните телефони и другите устройства със звукова сигнализация са с изключен звук или в режим на вибрация по време на обученията. Мобилни телефони не може да се ползват по време на учебни занятия в залата за обучение и в прилежащите й коридори. Когато обученията са в офиса на „Алфа Куолити“ мобилни телефони може да се ползват само в Заседателната зала или на стълбищната площадка.

 13. Анкетна карта се попълва от всеки участник в края на неговото обучение и се предава на лектора.

 14. Учебните записки (ако конкретно са предвидени такива), които „Алфа Куолити“ предоставя след приключване на семинара в допълнение на изнесения учебен материал, се изпращат на e-mail, посочен в заявката за участие.

 15. При отлагане от участниците на заявено и платено участие, ако отлагането е направено по-малко от 5 работни дни преди началото на семинара, „Алфа Куолити“ удържа 50% от цената на заплатеното обучение. Ако се запишат за нови дати, участниците заплащат допълнително 50%. Ако се откажат от предложени от „Алфа Куолити“  нови дати, връща им се 50% от платената сума. 

  При неявяване на обучение или при отказ от участие, направен  от участника или фирмата му по-малко от 2 дни по-рано, заплатената сума не се възстановява.

 16. При отлагане на дати от „Алфа Куолити“, участниците имат избора да получат обратно 100% от заплатената сума или да бъдат прехвърлени за участие в следващи дати.

 17. Резервация в хотели – Резервация в хотелите, посочени в сайта ни, се прави лично от участниците в семинарите. За да ползват преференциални цени, е достатъчно да съобщят на хотела, че участват в обучение на „Алфа Куолити“.

 18. Паркиране – „Алфа Куолити“ не поема ангажимент за паркиране. Наблизо до офиса ни в София има платени паркинги. Бул. „Н.Й.Вапцаров“, където се намира учебната ни зала в София, е свободна зона – там и на двата тротоара се паркира само успоредно, а не косо. Когато домакин на обучението е някой хотел в или извън София, подробности за паркирането трябва да се поискат от него